Home » » Urutan Marga Tionghoa dari yang paling banyak hingga ke yang langka

Urutan Marga Tionghoa dari yang paling banyak hingga ke yang langka

Written By Kim Regina on Senin, 03 Desember 2012 | 02.40

 
 
1 李 lǐ

2 王 wáng

3 张 zhāng

4 刘 liú

5 陈 chén

6 杨 yáng

7 黄 huáng

8 赵 zhào

9 周 zhōu

10 吴 wú

11 徐 xú

12 孙 sūn

13 朱 zhū

14 马 mǎ

15 胡 hú

16 郭 guō

17 林 lín

18 何 hé

19 高 gāo

20 梁 liáng

21 郑 zhèng

22 罗 luó

23 宋 sòng

24 谢 xiè

25 唐 táng

26 韩 hán

27 曹 cáo

28 许 xǔ

29 邓 dèng

30 萧 xiāo

31 冯 féng

32 曾 zēng

33 程 chéng

34 蔡 cài

35 彭 péng

36 潘 pān

37 袁 yuán

38 于 yú

39 董 dǒng

40 余 yú

41 苏 sū

42 叶 yè

43 吕 lǚ

44 魏 wèi

45 蒋 jiǎng

46 田 tián

47 杜 dù

48 丁 dīng

49 沈 shěn

50 姜 jiāng

51 范 fàn

52 江 jiāng

53 傅 fù

54 钟 zhōng

55 卢 lú

56 汪 wāng

57 戴 dài

58 崔 cuī

59 任 rèn

60 陆 lù

61 廖 liào

62 姚 yáo

63 方 fāng

64 金 jīn

65 邱 qiū

66 夏 xià

67 谭 tán

68 韦 wéi

69 贾 jiǎ

70 邹 zōu

71 石 shí

72 熊 xióng

73 孟 mèng

74 秦 qín

75 阎 yán

76 薛 xuē

77 侯 hóu

78 雷 léi

79 白 bái

80 龙 lóng

81 段 duàn

82 郝 hǎo

83 孔 kǒng

84 邵 shào

史 shǐ

86 毛 máo

87 常 cháng

88 万 wàn

89 顾 gù

90 赖 lài

91 武 wǔ

92 康 kāng

93 贺 hè

94 严 yán

95 尹 yǐn

96 钱 qián

97 施 shī

98 牛 niú

99 洪 hóng

100 龚 gōng

101 安 ān

102 诸 zhū

103 卫 wèi

104 尤 yóu

103 华 huá

106 陶 táo

107 戚 qī

108 喻 yù

109 柏 bǎi

110 水 shuǐ

111 窦 dòu

112 章 zhāng

113 云 yún

114 葛 gé

115 奚 xī

116 郎 láng

117 鲁 lǔ

118 昌 chāng

119 苗 miáo

120 凤 fèng

121 花 huā

122 俞 yú

123 柳 liǔ

124 酆 fēng

125 鲍 bào

126 费 fèi

127 廉 lián

128 岑 cén

129 倪 ní

130 汤 tāng

131 滕 téng

132 殷 yīn

133 毕 bì

134 邬 wū

135 乐 lè

136 时 shí

137 皮 pí

138 卞 biàn

139 齐 qí

140 伍 wǔ

141 元 yuán

142 卜 bǔ

143 平 píng

144 和 hé

145 穆 mù

146 堪 kān

147 祁 qí

148 禹 yǔ

149 狄 dí

150 米 mǐ

151 贝 bèi

152 明 míng

153 臧 zāng

154 计 jì

155 伏 fú

156 成 chéng

157 谈 tán

158 茅 máo

159 庞 páng

160 纪 jì

161 shū

162 屈 qū

163 项 xiàng

164 祝 zhù

165 粱 liáng

166 阮 ruǎn

167 蓝 lán

168 闵 mǐn

169 席 xí

170 季 jì

171 麻 má

172 强 qiáng

173 路 lù

174 娄 lǚ

175 危 wéi

176 童 tóng

177 颜 yán

178 梅 méi

179 盛 shèng

180 刁 diāo

181 骆 luò

182 樊 fán

183 凌 líng

184 霍 huò

185 虞 yú

186 支 zhī

187 柯 kē

188 咎 jiù

189 管 guǎn

190 莫 mò

191 经 jīng

192 房 fáng

193 裘 qiú

194 缪 miào

195 干 gān

196 解 jiě

197 应 yìng

198 宗 zōng

199 宣 xuān

200 贲 bì

201 郁 yù

202 单 dān

203 杭 háng

204 包 bāo

205 诸 zhū

206 左 zuǒ

207 吉 jí

208 钮 niǔ

209 嵇 jī

210 邢 xíng

211 滑 huá

212 裴 péi

213 荣 róng

214 翁 wēng

215 荀 xún

216 羊 yáng

217 於 yú

218 惠 huì

219 甄魏 zhēn wèi

220 家封 jiā fēng

221 芮 ruì

222 羿 yì

223 储 chú

224 靳 jìn

225 汲 jí

226 邴 bǐng

227 糜 mí

228 松 sōng

229 井 jǐng

230 富 fù

231 巫 wū

232 乌 wū

233 焦 jiāo

234 巴 bā

235 弓 gōng

236 牧 mù

237 隗 wěi

238 山谷 shān gǔ

239 车 chē

240 宓 mì

241 蓬 péng

242 全 quán

243 郗 chī

244 班 bān

245 仰 yǎng

246 秋 qiū

247 仲 zhòng

248 伊 yī

249 宫 gōng

250 宁 zhù

251 仇 chóu

252 栾 luán

253 暴 bào

254 甘 gān

255 钭 tǒu

256 厉 lì

257 戎 róng

258 祖 zǔ

259 符 fú

260 景 jǐng

261詹 zhān

262 束 shù

263 幸 xìng

264 司 sī

265 韶 sháo

266 郜 gào

267 黎 lí

268 蓟 jì

269 薄 bó

270 印 yìn

271 宿 sù

272 怀 huái

273 蒲 pú

274 台 tái

275 从 cóng

276 鄂 è

277 索 suǒ

278 咸 xián

279 籍 jí

280 卓 zhuó

281 蔺 lìn

282 屠 tú

283 蒙 méng

284 池 chí

285 乔 qiáo

286 阴郁 yīn yù

287 胥 xū

288 能 néng

289 苍 cāng

290 双 shuāng

291 闻 wén

292 莘 xīn

293 党翟 dǎng zhái

294 贡 gòng

295 劳 láo

296 逄 páng

297 姬 jī

298 申 shēn

299 扶 fú

300 堵 dǔ

301 冉 rǎn

302 宰 zǎi

303 郦 lì

304 雍 yōng

305 卻 què

306 璩 qú

307 桑 sāng

308 桂 guì

309 濮 pú

310 寿 shòu

311 通 tōng

312 边 biān

313 扈 hù

314 燕 yàn

315 冀 jì

316 郏 jiá

317 浦 pǔ

318 尚 shàng

319 农 nóng

320 温 wēn

321 别 bié

322 庄 zhuāng

323 晏 yàn

324 柴 chái

325 翟 zhái

326 充 chōng

327 慕 mù

328 连 lián

329 茹 rú

330 习 xí

331 宦 huàn

332 艾 ài

333 鱼 yú

334 容 róng

335 向 xiàng

336 古 gǔ

337 易 yì

338 慎 shèn

339 戈 gē

340 庚 gēng

341 终 zhōng

342 暨 jì

343 居 jū

344 衡 héng

345 步 bù

346 都 dōu

347 耿 gěng

348 满 mǎn

349 弘 hóng

350 匡 kuāng

351 国 guó

352 文 wén

353 寇 kòu

354 广 guǎng

355 禄 lù

356 阙 quē

357 东 dōng

358 殴 ōu

359 殳 shū

360 沃 wò

361 利 lì

362 蔚 wèi

363 越 yuè

364 夔 kuí

365 隆 lóng

366 师 shī

367 巩 gǒng

368 厍 shè

367 聂 niè

370 晁 cháo

371 勾 gōu

372 敖 áo

373 融 róng

374 冷 lěng

375 訾 zǐ

376 辛 xīn

377 阚 kàn

378 那 na

379 简 jiǎn

380 饶 ráo

381 空 kōng

382 毋 wú

383 沙 shā

384 乜 miē

385 养 yang

386 鞠 jú

387 须 xū

388 丰 fēng

389 巢 cháo

390 关 guān

391 蒯 kuǎi

392 相 xiāng

393 查 chá

394 后 hòu

395 荆 jīng

396 红 hóng

397 游 yóu

398 竺 zhú

399 权 quán

400 逯 lù

401 盖 gài

402 後 hòu

403 桓公 huán gōng

404 万俟 wàn sì

405 司马 sī mǎ

406 上官 shàng guān

407 欧阳 ōu yáng

408 夏侯 xià hóu

409 诸葛 zhū gé

410 闻人 wén rén

411 东方 dōng fāng

412 赫连 hè lián

413 皇甫 huáng fǔ

414 尉迟 wèi chí

415 公羊 gōng yáng

416 澹台 dàn tái

417 公冶 gōng yě

418 宗政 zōng zhèng

419 濮阳 pú yáng

420 淳于 chún yú

421 单于 dān yú

422 太叔 tài shú

423 申屠 shēn tú

424 公孙 gōng sūn

425 仲孙 zhòng sūn

426 轩辕 xuān yuán

427 令狐 lìng hú

428 钟离 zhōng lí

429 宇文 yǔ wén

430 长孙 zhǎng sūn

431 慕容 mù róng

432 鲜于 xiān yú

433 闾丘 lǘ qiū

434 司徒 sī tú

435 司空 sī kōng

436 亓 qí

437 官 guān

438 司寇 sī kòu

439 仉 zhǎng

440 督 dū

441 子 zi

442 车 chē

443 颛孙 zhuān sūn

444 端木 duān mù

445巫马 wū mǎ

446 公西 gōng xī

447 漆雕 qī diāo

448 乐正 lè zhèng

449 453壤 rǎng

450 驷 sì

451 公良 gōng liáng

452 拓 tuò

453 拔 bá

454 夹 jiá

455 谷 gǔ

456 宰父 zǎi fù

457 谷粱 gǔ liáng

458 晋 jìn

459 楚 chǔ

460 闫 yàn

461 法 fǎ

462 汝 rǔ

463 鄢 yān

464 涂 tú

465 钦 qīn

466 段干 duàn gān

467 百里 bǎi lǐ

468 东郭 dōng guō

469 南门 nán mén

470 呼延 hū yán

471 归 guī

472 海 hǎi

473 羊舌 yáng shé

474 微 wéi

475 生 shēng

476 岳 yuè

477 帅 shuài

478 缑 gōu

479 亢 kàng

480 况后 kuàng hòu

481 有琴 yǒu qín

482 丘 qiū

483 左丘 zuǒ qiū

484 东门 dōng mén

485 西门 xī mén

486 商 shāng

487 牟 móu

488 佘 shé

489 佴 èr

490 伯 bó

491 赏 shǎng

492 南宫 nán gōng

493 墨 mò

494 哈 hā

495 谯 qiáo

496 笪 dá

497 年 nián

498 爱 ài

499 阳 yáng

500 佟 tóng

501 欧 ōu

502 黑 hēi

503 励 lì

504 楼 lóu

505 麦 mài

506 莽 mǎng

507 南 nán

508 赛 sài

509 山 shān
Sebenarnya nama bukan hanya 2, namun bisa 5-10..
Orang China yg biasa dikenal oleh non-chinese pasti dianggap hanya "orang china" saja tanpa tau mereka dibagilagi menjadi beberapa sub-suku..hehe

Karena ane ga pandai bahasa, ane pake contoh kata2 yg umun aja ya..

Misalnya ada orang yang bernama WU HUANG REN (HUANG disini bukan marga contohnya)

WU HUANG REN, artinya

WU = Marga, tidak ada artinya bila melekat di nama
HUANG = Kuning
REN = Orang

Jadi orang tersebut bernama "Manusia Kuning" karena struktur bahasa inggris ma china sama, seperti YELLOW MAN gitu lah..

Uda dapet nama dalam bahasa mandarin, WU HUANG REN

Tetapi orang tionghoa itu banyak bahasanya gan, berbeda2 di tiap tempat di RRC sana..

ada yg dikenal dengan Hakka, Tiociu, Hokkien, Kanton, Hainan, Hokchia, dll.. (sebenarnya ada banyak gan)

Tadi kan dalam bahasa mandarin, WU=Marga, HUANG=Kuning, REN=Orang
Dalam bahasa Hakka menjadi, NG=Marga, BONG=Kuning, NYIN=Orang
Dalam bahasa Tiociu menjadi, GOUW=Marga, NG=Kuning, NANG=Orang
Dalam bahasa Hokkien menjadi, GOH=Marga, OEI=Kuning, LANG=Orang
Dalam bahasa Kanton menjadi, NG=Marga, WONG=Kuning, YAN=Orang
Dalam bahasa Hokchia, Hainan, Taiwan, Korean, Japan, Tibet, Mongol, dan sebagainya..uda punya berapa nama? karena mereka semua dari rumpun yang sama, orang-orang yang menggunakan KANJI, dan berasal dari ras yang sama (Ras Timur)..

Jadi, si "Manusia Kuning" ini mempunya banyak nama, yaitu:

WU HUANG REN
NG BONG NYIN
GOUW NG NANG
GOH OEI LANG
NG WONG YAN
dan sebagainya..
Semua sama saja 1 arti.. si "manusia kuning bermarga 吴"

Masalah traditional dan simplified, itu masalah penulisan HANZI/KANJI
Traditional tulisan yg digunakan orang-orang dahulu, pada saat huruf itu ditemukan..
Sekarang huruf tersebut dianggap "buang-buang tinta pena", dan disederhanakan menjadi tulisan Simplified, namun mempunyai arti yg sama..


Dalam bahasa Hakka sendiri, HANZI Traditional disebut CIN SIA, HANZI Simplified disebut SANG SIA


Share this article :

+ komentar + 2 komentar

2 Desember 2016 06.11

KISAH SUKSES
Assalamu alaikum wr wb,,senang sekali saya bisa menulis dan berbagi kepada teman2 melalui room ini, sebelumnya dulu saya adalah seorang Pengusaha Butik yg Sukses, kini saya gulung tikar akibat di tipu teman sendiri, ditengah tagihan utang yg menumpuk, Suami pun meninggalkan saya, dan ditengah himpitan ekonomi seperti ini, saya coba buka internet untuk cari lowongan kerja dan secara tdk sengaja sy liat situs pesugihan AKI SYEH MAULANA Di Website/situnya Saya pun langsug hubungi beliau dan Semua petunjuk AKI saya ikuti dan hanya 3 hari, Alhamdulilah benar benar terbukti dan, semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha, kata kata beliau yang selalu sy ingat setiap manusia bisa menjadi kaya, hanya saja terkadang mereka tidak tahu atau salah jalan. Banyak orang menganggap bahwa miskin dan kaya merupakan bagian dari takdir Tuhan. Takdir macam apa? Tuhan tidak akan memberikan takdir yang buruk terhadap kita, semua cobaan yang Tuhan berikan merupakan pembuktian seberapa kuat Anda bertahan di dalamnya. Tuhan tidak akan merubah nasib Anda jika Anda tidak berusaha untuk merubahnya. Dan satu hal yang perlu Anda ingat, “Jika Anda terlahir miskin itu bukan salah siapapun, namun jika Anda mati miskin itu merupakan salah Anda, saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui Ritual Penarikan Dana Hibah AKI ZYEH MAULANA saya Bisa sukses. Jadi kawan2 yg dalam kesusahan jg pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasi jalan asal anda mau berusaha, AKI ZYEH MAULANA Banyak Dikenal Oleh Kalangan Pengusaha Dan Artis Ternama Karna Beliau adalah guru spiritual terkenal di indonesia, jika anda ingin seperti saya silahkan Lihat No Tlp Aki Di website/internet ~>KLIK DISINI<~ Wassalam

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
 
Support : Creating Website | Kisah Motivasi Hidup | Kisah Motivasi Hidup
Copyright © 2011. Kisah Motivasi Hidup - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kisah Motivasi Hidup
Proudly powered by Blogger